Banner
Mei 2008

Het broedseizoen is in volle gang. Het is uitstekend weer, dus de ouders die insecten moeten verzamelen
 voor hun kroost, hebben op het ogenblik geen problemen. Er is zo te zien genoeg voedsel voorhanden.
Het voedselaanbod is natuurlijk altijd van invloed op het aantal jongen die uiteindelijk uitvliegen.

Het project Kreekherstel Strype trekt vele "vogelaars". Er worden hele leuke, niet alledaagse,
soorten gezien. We zullen er hier een paar tegenkomen. Het is altijd wel prettig de echte
vogelkenners in de buurt te hebben, die altijd wel genegen zijn je te helpen met de determinatie.
Op deze manier zie ik soorten, die ik anders absoluut over het hoofd zou zien.


Kreekherstel Strypse Wetering, 2 mei 2008
Deze Bosruiter is hoogstwaarschijnlijk op doortrek. Hij wordt hierbij vooral in moerassige gebieden gezien,
zowel in zoet als in brak water. De Bosruiter is in Nederland als broedvogel verdwenen. De vogel
broedt nog wel in Scandinavië en Rusland.


Kreekherstel Strypse Wetering, 2 mei 2008
Een nadeel van dit gebied is, dat de vogels vaak op grote afstand zitten, wat de kwaliteit van de opnamen
niet ten goede komt. Deze Kleine Plevier lijkt sterk op de Strandplevier en de Bontbekplevier, maar heeft in
tegenstelling tot deze soorten een gele ring om het oog. Het voedsel bestaat onder meer uit insecten en
kreeftachtigen, die langs de waterkant gevangen worden. Hierbij wisselt de Kleine Plevier periodes van
stil staan af met korte periodes van rennen.


Kreekherstel Strypse Wetering, 2 mei 2008
Een broedende Kluut op een van de zandeilandjes. Links op de voorgrond een Witte Kwikstaart.


Kreekherstel Strypse Wetering, 2 mei 2008
De Temmincks Strandloper is een opvallende vogel, die langzaam bewegend op moddervlakten zijn voedsel zoekt,
zonder daarbij ver uit de buurt van de oevervegetatie te komen. Bij verstoring vliegt de vogel snel en luid roepend op.
De Temmincks Strandloper broedt langs riviertjes en meren in de buurt van de Scandinavische kust en overwintert
rondom het Middellandse-Zee gebied. In Nederland is de vogel een schaarse doortrekker.


Kreekherstel Strypse Wetering, 2 mei 2008
Een Visdief hangt even biddend in de lucht, om even later het water in te duiken om
een visje te verschalken.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 8 mei 2008
Een broedende Kleine Mantelmeeuw. Nestelen doet de Kleine Mantelmeeuw meestal in
kleine kolonies, vaak met andere soorten meeuwen.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 8 mei 2008
Dit nest is van een Zilvermeeuw, die altijd drie eieren zijn legt.
De broedtijd bedraagt ca. 27 dagen.
Oostvoorne, onze tuin, 8 mei 2008
De Pimpelmezen vliegen af en aan met insecten voor hun jongen. Na een periode
van 16 dagen na uitkomst van de eieren kunnen de jongen het nest verlaten.


Maasvlakte, Vuurtorenvlakte, 8 mei 2008
Een broedende Scholekster. Dit is ook helaas een soort, die snel in aantal achteruit gaat.


Maasvlakte, Vuurtorenvlakte, 8 mei 2008
Qua uiterlijk zien deze Stormmeeuwen er altijd wat vriendlijker uit dan b.v. de Zilver- en Mantelmeeuw.
Ze hebben een wat ronder hoofd, de snavel oogt wat vriendelijker en ze hebben minder felle ogen.


Oostvoornse Meer, Noordoever, 11 mei 2008
Vanwege het prachtige weer heb ik twee maal, vanuit de nachtdienst op weg naar huis, een bezoekje
gebracht aan het Oostvoornse Meer. Op noordzee.nl is te lezen dat deze Zeekoet een echte zeevogel is.
Het hele jaar, behalve in de broedtijd, leven ze op volle zee. Daar jagen ze tot wel honderd meter diep,
op kleine vissoorten zoals haring, sprot en zandspiering. De broedgebieden zijn te vinden in Engeland,
Schotland, Noorwegen en op het kleine eiland Helgoland in de Duitse Bocht. Toch een viertal exemplaren 
hier op het meer, wat dus eigenlijk niet klopt. Oorzaak? Geen idee . . . . . . . 


Voornes Duin, de Heveringen, 12 mei 2008
De vrouwtjes Azuurwaterjuffer zetten hier de eitjes af. De blauw gekleurde mannetjes houden
hierbij de vrouwtjes aan het halsschild vast, met een aanhangsel van hun achterlichaam.


Oostvoornse Meer, Noordoever, 12 mei 2008
In de vroege ochtendzon was het een gezang van jewelste. De Grasmus zingt
onvermoeibaar en vol overgave zijn liedje in de top van een struik.


Voornes Duin, de Heveringen, 12 mei 2008
Een Klein Geaderd Witje. De eerste generatie van deze vlinder vliegt vaak al in april.


Maasvlakte, Distripark, 12 mei 2008
De zon is nog niet zo lang op. Een jong Konijn met "gloeiende" oren door het tegenlicht.


Voornes Duin, de Heveringen, 12 mei 2008
Een Landkaartje.


Voornes Duin, de Heveringen, 12 mei 2008
Een vrouwtje Platbuik. Deze soort heeft een spanwijdte van 7 tot 8 centimeter.


Oostvoorne, Rietdijk, 12 mei 2008
In een flits kwam er een Reegeit in volle vaart uit de bebossing, om een seconde later in een
ander pad weer te verdwijnen. Vlak er achter aan een Reebok, en met een "lucky shot" kon ik
die precies "schieten".


Oostvoornse Meer, Hoekje Jans, 14 mei 2008
Een Icarusblauwtje. De bovenzijde is adembenemend blauw, maar de onderzijde
is ook zeer fraai getekend.


Rockanje, Polder Strype, 14 mei 2008
We hebben hem onlangs al gezien, de Temmincks Strandloper. Ik was echter uit op een betere opname.
Om hem zo dicht mogelijk te naderen ben ik plat op mijn buik gaan liggen. Ik kwam er achter dat er
op die plek veel ganzen gezeten hadden. Die hadden nogal wat uitwerpselen achtergelaten. Mijn kleding
moest bij thuiskomst maar heel snel in de wasmachine . . . . . . . Maar het plaatje was mooi geworden.
Je moet er wát voor over hebben.


Rockanje, waterberging Strypse Wetering, 14 mei 2008
Een Witte Kwikstaart heeft een snavel vol insecten verzameld aan de waterlijn, waarschijnlijk jongen te voederen ?


Oostvoorne, Rietdijk, 20 mei 2008
In rietkragen hoor je vaak de zang van de Kleine Karekiet. Meestal zitten ze goed verstopt, maar als
je geduldig ( in dit geval ruim een half uur ) blijft wachten, klimt hij soms langs een stengel omhoog en
laat zich even zien. Het wachten is geen straf, want ze zingen een zeer fraai liedje, en met enige
fantasie kun je soms zijn naam "karekiet" in de zang herkennen.


Maasvlakte, Antarcticaweg, 20 mei 2008
De zon kwam fraai rood op. De bewolking in het noorden geeft een extra mooi effect.


Oostvoornse Meer, Noordoever, 21 mei 2008 
De Canadese Gans heeft voor nageslacht gezorgd. Deze gans is een vreemde eend in de bijt. Deze forse ganzensoort
komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika : Alaska, Canada en de noordelijke overige staten van de VS. Echte wilde 
exemplaren zijn zeer zeldzaam, maar daar staat tegenover dat deze gemakkelijk herkenbare soort veelvuldig
in Nederland voorkomt : het zijn allen afstammelingen van vogels die voor de jacht zijn uitgezet, aangevuld met
siervogels uit parken. Vooral in de natte delen van Nederland weet de Canadese Gans zich uitstekend te handhaven.
[ Bron : vogelbescherming.nl ]


Waterberging Strypse Wetering, 21 mei 2008
Mooi zwart-wit. Een vlucht Kluten arriveert. Ik heb zo'n 15 exemplaren geteld.
In dit gebied had een Kluut jongen, maar die zijn volgens zeggen, allen opgepeuzeld door een
Buizerd. De natuur is soms hard . . . . .


Maasvlakte, Antarcticaweg, 24 mei 2008
De Grauwe Vliegenvanger houdt zich vooral op in bosranden en open bossen. Vanaf één of meerdere vaste uitkijkposten
maken ze korte snelle vluchten achter vliegende insecten aan, die vaak in de lucht gevangen worden of van
bladeren worden afgepikt. Grauwe vliegenvangers maken daarbij geen gebruik van een verstopplaats,
maar zitten heel stil tot een geschikte maaltijd langs komt vliegen. [ vogelbescherming.nl ]
Hier heeft hij echter post gevat op de treinrails.


Oostvoorne, onze tuin, 25 mei 2008
Het nestje Pimpelmezen, kort voor het uitvliegen. Hij/zij kijkt naar buiten
of er al een ouder aankomt met voedsel.


Het wachten wordt beloond. Een vette rups . . . daar groeien we van !


Wat hebben ze een onstilbare honger. Voordat de ouder vertrokken is, bedelt het
jong al weer om voedsel. Gauw terugkomen graag !
De nestkast is weer leeg, het jongbroed is de wijde wereld ingetrokken.


Voornes Duin, de Heveringen, 30 mei 2008
Twee weken terug zagen we het vrijwel geheel blauwe mannetje van het Icarusblauwtje. Hier een vrouwtje,
met meer bruin op de vleugels maar wel gesierd met fraaie oranje vlekjes.


Voornes Duin, de Heveringen, 30 mei 2008
Wat een wonderlijke tekening hebben sommige insecten toch, als je er goed naar kijkt.
De Gewone Pendelvlieg (Helophilus pendulus) is een insect uit de familie zweefvliegen.


Voornes Duin, de Heveringen, 30 mei 2008
Een vrouwelijk exemplaar van de Grote Keizerlibel peuzelt hier aan een hommel, 
die ze zojuist heeft gevangen. Hieronder bekijken we dit van nog wat dichterbij.
Let eens op de grote facet-ogen die deze dieren hebben.